Convenant 'Groningen werkt slim' ondertekend!

Duurzaamheid

Op de promotiedagen is het convenant 'Groningen werkt slim' ondertekend.
Door het ondertekenen van dit convenant verklaren onderstaande partijen zich in te zetten voor het voorlichten en stimuleren van het CO2 neutraal maken van bedrijven en combinaties van bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen in de gemeente Groningen conform de uitgangspunten zoals genoemd in ‘Groningen CO2 Neutraal 2035’.
Ondergetekenden zijn:
Bedrijvenvereniging West, vertegenwoordigd door de heer K.J. Holtman
Het bestuur van Bedrijvenvereniging Zuid Oost, vertegenwoordigd door de heer H. Marissen
Het bestuur van Vereniging Bedrijventerrein Noord-Oost, vertegenwoordigd door de heer G. Vries
Het bestuur van Bedrijvenvereniging Groningen City Club, vertegenwoordigd door de heer E. Bos
De gemeente Groningen, vertegenwoordigd door de heer M. Gijsbertsen, wethouder gemeente Groningen

De partijen nemen gezamenlijk het initiatief om een platform in te richten dat is gericht op het versterken van de samenwerking en kennisuitwisseling tussen bedrijvenverenigingen en gemeente Groningen inzake duurzaamheidsinitiatieven. De partijen zullen zich inspannen om ook kennisinstellingen te laten toetreden tot dit convenant.
Dit platform zal duurzaamheidsprojecten op de bedrijventerreinen faciliteren en begeleiden middels inzet van lokale ondernemers en inzet van studenten in samenwerking met de kennisinstellingen.
De partijen hebben als doel om middels dit platform aanwezige kennis ten aanzien van energiebesparing en energieopwekking toegankelijk te maken voor alle ondernemers in de gemeente Groningen.

Overeengekomen is:

  • Dat partijen met de oprichting van het platform ‘Groningen werkt slim’ zich gezamenlijk inzetten om de energietransitie in de gemeente Groningen te bevorderen. Hiertoe menskracht, kennis en middelen (euro’s) beschikbaar stelt om projecten op te starten, begeleiden en faciliteren in het delen van kennis.
  • Een compacte uitvoerende kerngroep samen te stellen, vertegenwoordigd door bedrijvenverenigingen en gemeente, die structureel 1 keer per maand overleg voert. De bedrijvenvereniging verzorgt de agenda en het voorzitterschap. Deze kerngroep fungeert als ‘opdrachtgever’ van projecten. Het platform heeft een creërende en inspirerende rol en is tevens verantwoordelijk voor het organiseren van de financiering van projecten.
  • De kerngroep stelt voor 1 februari 2019 een projectplan (inclusief begroting) op voor ‘Groningen werkt slim’ en stelt jaarlijks een uitvoeringsprogramma op. Daarnaast zal gekeken worden of er subsidiemogelijkheden beschikbaar zijn voor het opzetten van een dergelijk platform.
  • Deze gezamenlijke inspanning gaan we aan voor de duur van 5 jaar (2018-2023).